កិច្ច​ប្រជុំ​គណកម្មាធិការ​ប្រព័ន្ធស្ថិតិសហគមន៏អាស៊ានលើក​ទី​ពីរ

កិច្ចប្រជុំគណកម្មាធិការប្រព័ន្ធស្ថិតិសហគមន៏អាស៊ានលើកទីពីរ
២៧-២៨ កញ្ញា ២០១២
សណ្ធាគារសុខាអង្គរ, ខេត្តសៀៀមរាប, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

- របាយការណ៏ពត៌មានរួមគ្នា: អង់គ្លេស

- រូបភាព: ទាញយក