សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ភ្នំពេញឆ្នាំ២០១០

សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់, ភ្នំពេញ ២០១០

 

មករាកុម្ភៈមិនាមេសាឧសភាមិថុនាកក្កដាសីហាកញ្ញាតុលាវិច្ឆិកាធ្នូ