សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ភ្នំពេញឆ្នាំ២០១៣

សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់, ភ្នំពេញ ២០១៣

 

មករាកុម្ភៈមិនាមេសាឧសភាមិថុនាកក្កដាសីហាកញ្ញាតុលាវិច្ឆិកាធ្នូ