សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ភ្នំពេញឆ្នាំ២០១៤

សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់, ភ្នំពេញ ២០១៤

 

មករាកុម្ភៈមិនាមេសាឧសភាមិថុនាកក្កដាសីហាកញ្ញាតុលាវិច្ឆកាធ្នូ