អ្វីៗដែលថ្មី

របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រព័ន្ធស្ថិតិជាតិ

- របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ២០១២ របស់ប្រព័ន្ធស្ថិតិជាតិនៃកម្ពុជា៖ ខ្មែរ

- របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ២០១១ របស់ប្រព័ន្ធស្ថិតិជាតិនៃកម្ពុជា៖ ខ្មែរ

- របាយការណ៏ប្រចាំឆ្នាំ២០១០ របស់ប្រព័ន្ធស្ថិតិជាតិនៃកម្ពុជា៖ ខ្មែរ, ឧបសម្ព័ន្ធ