អត្ថបទសារពត៌មាន

- របាយការណ៍សារពត៌មាននៃការប្រកាសលទ្ធផលបឋមនៃអង្កេតចន្លោះជំរឿនសហគ្រាសឆ្នាំ ២០១៤ ខ្មែរ (០៨ កញ្ញា ២០១៤)

- របាយការណ៍សារពត៌មាននៃការប្រកាសយុទ្ធនាការអង្កេតចន្លោះជំរឿនសហគ្រាសឆ្នាំ ២០១៤  ខ្មែរ (០១ មិនា ២០១៤)

- របាយការណ៍សារពត៌មាននៃ កិច្ចប្រជុំលើកទី១ នៃគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសការអង្កេតចន្លោះជំរឿនសហគ្រាសនៅព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១៤ 
 ខ្មែរ  (២១ សីហា ២០១២)

- របាយការណ៍សារពត៌មាននៃ កម្មវិធីនៃពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនសហគ្រាសនៅកម្ពុជាឆ្នាំ ២០១១
 ខ្មែរ (១៣ មិនា ២០១២)

- របាយការណ៍សារពត៌មាននៃ សិក្ខាសាលាស្តីអំពីថ្ងៃស្ថិតិពិភពលោកជាមួយលទ្ធផលរបស់អង្កេតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចឆ្នាំ ២០០៩

 ខ្មែរ (២០ តុលា ២០១០)

- របាយការណ៍សារពត៌មាននៃ ពិធីប្រកាសលទ្ធផលចុងក្រោយការចុះបញ្ជីសហគ្រាសឆ្នាំ ២០០៩

 ខ្មែរ (០៩ ធ្នូ ២០០៩)

- របាយការណ៍សារពត៌មាននៃ ពិធីប្រកាសលទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនទូទៅនៃប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៨
 ខ្មែរ (០៧ កញ្ញា ២០០៩)