អ្វីៗដែលថ្មី

អំពី​ជំរឿន​ឆ្នាំ ២០០៨

តាមច្បាប់ ការធ្វើជំរឿននៅប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើឡើងរាល់ ១០ឆ្នាំម្ដង។ ជំរឿនប្រជាជនឆ្នាំ២០០៨ ត្រូូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី ០៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០០៨ ហើយលទ្ធផលបឋមនៃជំរឿនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង ខែកញ្ញ ឆ្នាំ២០០៨។

 

វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើជំរឿន និងកាលបរិច្ឆេទ។ មកដល់បច្ចុប្បន្នយើងសម្រេចបាននូវជំរឿនដូចខាងក្រោម៖

 

- កម្រងសំនួរជំរឿន (អនុមតិដោយគណកម្មាធិការបច្ចេកទេសជំរឿននៅថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៧

 
  • ភាសាខ្មែរ
ទាញយក

 

- សៀវភៅណែនាំស្ដីពីជំរឿន

 
  • សៀវភៅណែនាំអំពីការបញ្ចូលទិន្នន័យ

ទាញយក

  • សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង
ទាញយក
  • សៀវភៅណែនាំការបណ្ដុះបណ្ដាល
ទាញយក
  • តួនាទីរបស់មន្ត្រីចុះស្រង់ស្ថិតិជំរឿន
ទាញយក

 

- តារាងអទិភាព (បានធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលាអ្នកប្រើប្រាស់ នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៧ នៅសណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា) 

 
  • បញ្ជីតារាងអទិភាព(អង់គ្លេស)
ទាញយក
  • តារាងអទិភាព(អង់គ្លេស)
ទាញយក