អង្កេតប្រជាសាស្រ្ត និងសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៥

វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ និងអគ្គនាយកដ្ឋានសុខាភិបាល នៃក្រសួងសុខាភិបាល បានរៀបចំអង្កេតប្រជាសាស្រ្ត និងសុខភាពកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៥ ដែលបង្ហាញយ៉ាងសំខាន់ពីការប្រសើរឡើងនៅលើ កុមារដែលនៅរស់, ចំនួនសរុបភាពមានជីវជាតិ និងមាតុភាព និងសុខភាពកុមារនៅក្នុងរយះពេល ៥ឆ្នាំ ចុងក្រោយ ។