អ្វីៗដែលថ្មី

អង្កេតប្រជាសាស្រ្ត និងសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ២០១០

វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ និងអគ្គនាយកដ្ឋានសុខាភិបាល នៃក្រសួងសុខាភិបាល បានរៀបចំអង្កេតប្រជាសាស្រ្ត និងសុខភាពកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១០ ។