អ្វីៗដែលថ្មី

ស្ថិតិកុមារធ្វើការងារតាមផ្ទះ

 

- ចំនួនពលកម្មកុមារ(CDWs) រៀបតាមចំនួនម៉ោងធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃ ភេទ និងប្រភេទការងារ

Population Figures - Table

- សញ្ញាណបង្ហាញពីកម្មករជាកុមារក្នុងតំបន់រៀបតាមប្រភេទការងារ

Population Figures - Table

- ចំនួនម្ចាស់សហគ្រាសដែលជួយកុមារអាចចូលសាលា ឬរៀនជំនាញ (រៀបតាមប្រភេទអាជីវកម្ម)

Population Figures - Table

- កម្រិតអប់រំរបស់ពលករជាកុមារ រៀបតាមសង្កាត់ ភេទ និងប្រភេទការងារ

Population Figures - Table

- ចំនួនពលកម្មកុមារដែលឪពុកម្ដាយ ឬអាណាព្យាបាលចង់ឱ្យពួកគេទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ (រៀបតាមប្រភេទការងារ)

Population Figures - Table

- ការចូលរួមរបស់ថៅកែក្នុងការស្វែងរកពលកម្មកុមារ រៀបតាមការងារ លំដាប់ និងប្រភេទការងារ

Population Figures - Table

- ព័ត៌មានស្ដីអំពីពីសង្កាត់និមួយៗ

Population Figures - Table