បោះពុម្ព
ជំពូក៖ NA
ចុច​ដង៖ 706530

National Account Table