បោះពុម្ព
ជំពូក៖ NA
ចុច​ដង៖ 403221

National Account Table