បោះពុម្ព
ជំពូក៖ For Menu
ចុច​ដង៖ 15247

DUSC (DATA USER SERVICE CENTER)

 Publications Available at DUSC

Data User's Service Centers (DUSC) offers you a wide variety of data on Cambodia’s population and related socio-economic indicators like population size, age-sex composition, fertility, mortality, migration, population density, household structure, labor force, housing and household amenities, other demographic and health characteristics, The establishment based data, National Accounts and Prices data are also available. These data will be useful to anyone interested in Cambodia's development, demographic analysis, market research, making investment in Cambodia and more.

DUSC is a non-profit data service system built in the National Institute of Statistics of the Ministry of Planning. It aims at systematically disseminating Cambodia’s population data. Through this system, all data users within and outside Cambodia can have easy access to los of official statistics available in Cambodia.

DUSC is ready to serve you with data from population census or sample surveys in Cambodia through various publications and data sheets both in Khmer and English, and through electronic media (e.g. CD-ROM).

Equipped with up-to-date facilities and trained staff, DUSC includes statistics library is also able to provide services on request: selling books / CD ROMs and providing statistical tables when specially needed. DUSC will also assist data users in using the CD-ROMs produced.

Contac:

 

Access to Micro-Data: Send an email to អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។, attached with Filled-in Form

 

Address:   First Floor, Building E, #386, Monivong Blvd., Khan ChamkarMon, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia