អង្កេតចន្លោះជំរឿនសហគ្រាសនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤​

របាយការណ៏បឋម (ផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤)