អង្កេតចន្លោះជំរឿនប្រជាសាស្រ្តកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៤

អង្កេតចន្លោះជំរឿនប្រជាសាស្ត្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៤ វាជាពត៌មានដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើចរិកលក្ខណៈរបស់ប្រជាសាស្រ្ត ស្ថានភាពគ្រួសារ និងភាពរើកចំរើន. អង្កេតចន្លោះជំរឿនប្រជាសាស្ត្រកម្ពុជាបានរកឃើញថាចំនួនប្រជាជននៅក្នុងគ្រួសារធម្មតាមានចំនួន ១២,៨២៤ ពាន់, ចំនួនអត្រាចូលរួមក្នុងកម្លាំងពលកម្មគឺ ៦៥.៥ ភាគរយ និងអត្រាចេះអក្សររបស់យុវវ័យគឺ ៧៣.៦ ភាគរយ ។

 

អង្កេតចន្លោះជំរឿនប្រជាសាស្រ្តកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៤

ស្ថិតិសំខាន់ៗ (អង់គ្លេស)

 

 

 

អត្រាកំណើនប្រចាំឆ្នាំនៃប្រជាជនកម្ពុជារវាង ឆ្នាំ ១៩៩៨ នឹង ឆ្នាំ ២០០៤

Population Figures - Table

-

ចំនួនគ្រួសារប៉ាន់ស្មាន និងចំនួនប្រជាជននៃគ្រួសារដោួភេទ និងទំហំគ្រួសារមធ្យមតាមរយះ តំបន់សរុប ទីក្រុង និងជនបទ កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៤

Population Figures - Table

-

ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមភេទសំរាប់ប្រជាជនអាយុ ១៥ឆ្នាំ និងលើសនៅក្នុងទីក្រុង និងជនបទ កម្ពុុជា ឆ្នាំ២០០៤

Population Figures - Table

-

អត្រាចេះអក្សរនៅក្នុងកម្ពុជាឆ្នាំ ១៩៩៨ និងឆ្នាំ ២០០៤

Population Figures - Table

-

អត្រាសកម្មភាពអាយុជាក់ស្តែង ដោយភេទ និងការអាស្រ័យនៅទីក្រុងជនបទ កម្ពុជា

Population Figures - Table

-

ភាគរយនៃចំណាកស្រុកនៅតាមលំហូរចំណាកស្រុកទៅក្នុងចំណាកស្រុកក្នុងស្រុកសរុប, កម្ពុជា, ឆ្នាំ ២០០៤

Population Figures - Table

-

ភាគរយនៃបំណែងចែកនៃអ្នកដែលធ្វើការតាមរយះស្ថានភាពការងារចម្បង

Population Figures - Table

-

ភាគរយនៃបំណែងចែកនៃអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមអាយុ, កម្ពុជា, ឆ្នាំ ២០០៤

Population Figures - Table

-

កំរិតអប់រំដែលបញ្ចប់ដោយប្រជាជនចេះអក្សរអាយុ ២៥ឆ្នាំ និងលើសពីនេះ, កម្ពុជា, ឆ្នាំ ២០០៤

Population Figures - Table

-

ទ្រង់ទ្រាយខេត្តអង្កេតចន្លោះជំរឿនប្រជាសាស្រ្តកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៤

Population Figures - Table

 

 

 

 

-

ពីរ៉ាមីតប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៤

Population Figures - Graph

-

ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃប្រជាជន (១៥ឆ្នាំ និងលើពីនោះ) តាមភេទ, កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៤

Population Figures - Graph

-

គ្រួសារដែលបានចាត់ថ្នាក់តាមប្រភពទឹកបរិភោគចម្បង, កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៤

Population Figures - Graph

-

អត្រាចូលរួមក្នុងកម្លាំងពលកម្មតាមភេទ, កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៤

Population Figures - Graph

-

ការប្រៀបធៀបនៃអត្រាចេះអក្សរទូទៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ និងឆ្នាំ ២០០៤, កម្ពុជា

Population Figures - Graph

-

ការបែងចែកគ្រួសារតាមប្រភពចម្បងពន្លឺ, កម្ពុជា-ទីក្រុង

Population Figures - Graph