បោះពុម្ព
ជំពូក៖ CPI
ចុច​ដង៖ 311931

CPI Table

Consumer Price Index (CPI) 2019

Consumer Price Index (CPI) 2018 

Consumer Price Index (CPI) 2017

Consumer Price Index (CPI) 2016

Consumer Price Index (CPI) 2015

Consumer Price Index (CPI) 2014

Consumer Price Index (CPI) 2013

Consumer Price Index (CPI) 2012

Consumer Price Index (CPI) 2011

Consumer Price Index (CPI) 2010