បោះពុម្ព
ជំពូក៖ NA
ចុច​ដង៖ 706520

National Account Table