បោះពុម្ព
ជំពូក៖ NA
ចុច​ដង៖ 326887

National Account Table