បោះពុម្ព
ជំពូក៖ NA
ចុច​ដង៖ 326868

National Account Table