____________________________________

កិច្ចសម្ភាសន៍ស្តីពី លទ្ធផលជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  លោកជំទាវ​ ហង់ លីណា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការជាមួយទូរទស្សន៍បាយ័ន (វគ្គ១ និងវគ្គ២)