_________________________________________________________
កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ លោកជំទាវ ហង់ លីណា
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ
ស្តីពី "ការធ្វើ​ជំរឿន​ប្រជាជន​ ​ឆ្នាំ​ ២០១៩"
- កិច្ចសម្ភាសន៍វគ្គទី ១

- កិច្ចសម្ភាសន៍វគ្គទី ២

 

_____________________________________________________________________
Government's Scholarships for National Institute of Statistics
- KOICA Master's Degree Scholarship program for 2018
- New Zealand ASEAN Scholarships - 2018 Selection Round
- Japan-IMF Scholarship program for Asia (JISPA) 2018-19
- Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS)
     Contact person: Mr. Chhuon Sothy, Director of Department, NIS 
      Tel: 855-12-832 534
_____________________________________________________________________

 

Design of the Data Entry Template using the CAPI Survey Solutions software for CPI
by ICT Department and National Account Department, National Institute of Statistics
Supported by World Bank
Phnom Penh, June 2017
________________________________________________________________________

 

National Validation Workshop on “Assessment of the National Statistical System”
        Organized by National Institute of Statistics, Ministry of Planning
                                       Supported by World Bank
                                       P
hnom Penh, 20 July 2017